แบบฟอร์มสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่อบรม ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟอร์ม
2023-01-22 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (ขั้นพื้นฐาน)
[Microsoft Excel]
รับสูงสุด 40 คน (เหลือ 10 ที่) ติดต่อเจ้าหน้าที่
(ปิด)
2023-02-12 การเขียนโปรแกรม PHP เบื้องต้น
รับสูงสุด 25 คน
สมัคร
2023-02-12 การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน
[Microsoft PowerPoint]
รับสูงสุด 40 คน
สมัคร
2023-02-12 การใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้น
รับสูงสุด 40 คน
สมัคร
2023-02-12 การใช้งานดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
รับสูงสุด 30 คน
สมัคร
2023-02-19 การใช้โปรแกรมประมวลคำ(ขั้นพื้นฐาน)
[Microsoft Word]
รับสูงสุด 40 คน
สมัคร
2023-02-19 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
รับสูงสุด 20 คน
สมัคร
2023-02-26 การเป็น Content Creator บน Social Network
รับสูงสุด 20 คน
สมัคร
2023-02-26 การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลในรูปแบบวิดีโอด้วย
Adobe Premiere Pro
รับสูงสุด 40 คน
สมัคร
2023-03-05 การเขียนโปรแกรม ภาษา SQL เพื่อการจัดการฐานข้อมูล
รับสูงสุด 40 คน
สมัคร
2023-03-05 การใช้โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพสื่อดิจิทัลด้วย Adobe Photoshop
รับสูงสุด 30 คน
สมัคร
2023-03-12 การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์โดยใช้ Microsoft 365/Google Workspace
รับสูงสุด 30 คน
สมัคร