สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (ประจำปี 2562)