รายงาน
สถิติการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ (ประจำปี 2565)

สถิติการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ (ประจำปี 2565)


สถิติการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ (ประจำปี 2564)

สถิติการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ (ประจำปี 2564)


สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (ประจำปี 2562)

สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (ประจำปี 2562)


สถิติการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ (ประจำปี 2563)

สถิติการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ (ประจำปี 2563)