มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ส่งบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทะเบียนและงานงบประมาณ เข้าร่วมประชุมทำแผนรับความเสี่ยงไซเบอร์ หลักสูตร พัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อทำแผน Incident Response ให้แก่มหาวิทยาลัย