1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคำนวณอัตโนมัติ [Microsoft Excel] ขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยเชิญวิทยากร นายเดชาวัฒน์ เกิดผล ผู้มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ MS excel และฐานข้อมูล เพื่อส่งผ่านความรู้ให้แก่นักศึกษานำไปบูรณาการต่อยอดกับการใช้งานกับอาชีพในอนาคต อีกครั้งยังเป็นพื้นฐานกับโปรแกรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆอีกด้วย

Credit : https://news.dru.ac.th/news/DNS000003438/