ติดต่อเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาคาร 5 ชั้น 4 เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

02-890-1801 ต่อ 50410