หน้าที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์

  • ดูแลระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  • พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  • ทำนุบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  • ถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี