ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์จะมีห้องปฏิบัติการทั้งหมด 4 ห้อง ได้แก่

ห้องปฏิบัติการ 541 -543

รายการ จำนวน หมายเหตุ
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 41 เครื่อง เป็นเครื่องอาจารย์ 1 เครื่อง
Projector 1 เครื่อง รองรับ HDMI, D-sub
จออัจฉนิยะ Gygar 1 จอ
กระดาน White board 1 กระดาน
ระบบปฏิบัติการ Windows 11
โปรแกรมที่ลงไว้ Microsoft office 365

ห้องปฏิบัติการ 546

รายการ จำนวน หมายเหตุ
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 41 เครื่อง เป็นเครื่องอาจารย์ 1 เครื่อง
Projector 1 เครื่อง รองรับ HDMI, D-sub
จออัจฉนิยะ Gygar 1 จอ
กระดาน White board 1 กระดาน
ระบบปฏิบัติการ Windows 11
โปรแกรมที่ลงไว้ Microsoft office 365